راه من برای رسیدن به کار

حقوق و تأمین شغلی

تقاضا برای نیروی کار نیز زیاد است که باعث می شود برای بسیاری از مشاغل در این زمینه ها نسبتاً حقوق خوبی پرداخت می شود. ضمناً در سوئد مقررات و آئیننامه های اجرائی خوبی نیز وجود دارند که از کارکنان و حق و حقوق آنها در بازار کار محافظت می کنند.

پیشرفت شغلی

راههای بسیاری برای پیشرفت شغلی وجود دارد. یک گزینۀ مطلوب برای بسیاری از افراد آغاز یک دورۀ آموزشی فنی و حرفه ای یا دورۀ آموزشی تکمیلی است که در مقایسه با استقرار در جامعۀ سوئد و کسب یک استخدام پایدار و در پی آن پیشرفت در مدارج شغلی، امکان پیشرفت سریعتری ایجاد می کند .

به کجا بایستی مراجعه کنم؟

به محض دریافت اجازۀ اقامت از ادارۀ مهاجرت آیندۀ شما در سوئد می تواند آغاز شود. بسیاری از دست اندرکاران در فرآیند کمک به شما تازه واردان وجود دارند که تلاش می کنند تا شما در جامعه مستقر شوید. در اینجا لینک های دست اندرکارانی وجود دارد که می توانند اطلاعات بیشتری در مورد تحصیل و کار و امکانات شما برای ایجاد یک آیندۀ مطلوب در اختیار شما بگذارند.