آموزش ویژه افراد زیر 20 سال

اگر زیر 20 سال سن دارید و دوره آموزش جامع (یا معادل آن) [دوره ابتدایی] را گذرانده‌اید، می‌توانید دوره متوسطه دوم را شروع کنید. 18 دوره مختلف وجود دارند که 12 دوره آن، فنی و حرفه‌ای است. در دوره فنی و حرفه‌ای، یک حرفه را از پایه یاد می‌گیرید و کار عملی زیادی در محل‌های کاری انجام می‌دهید. پس از اتمام دوره، معمولاً می‌توانید فوراً کار خود را شروع کنید.

رشتۀ کودک و اوقات فراغت

مخاطب رشتۀ کودک و اوقات فراغت افرادی هستند که می خواهند با کودکان، نوجوانان و بزرگسالان کار کنند. شما در مورد انسانها در سنین مختلف و با داشتن شرایط مختلف آموزش می بینید. این رشته دارای سه شاخۀ اوقات فراغت و تندرستی، کار تعلیمی و تربیتیو کار اجتماعی است.

رشتۀ ساختمان و تأسیسات

مخاطب رشتۀ ساختمان و تأسیسات افرادی هستند که می خواهند در زمینۀ ساختمان، تعمیر و نگهداری و عملیات بازسازی خانه ها و تأسیسات کار کنند. این رشته دارای پنج شاخۀ خودروهای تأسیساتی، زمین و تأسیسات، خانه سازی، رنگ آمیزیو آهنگریاست.

رشتۀ برق و انرژی

مخاطب رشتۀ برق و انرژی افرادی هستند که می خواهند با نصب برق، سیستم تولید اتوماتیک، تکنیک انرژی، محیط زیست و آب یا کامپیوتر و ارتباطات کار کنند. این رشته دارای چهار شاخۀ اتوماتیزاسیون/کارکرد اتوماتیک، تکنیک کامپیوتر و ارتباطات، برق فنیو تکنیک انرژیاست.

رشتۀ خودرو و حمل و نقل

مخاطب رشتۀ خودرو و حمل و نقل افرادی هستند که می خواهند با خودروهای مختلف و حمل و نقل کار کنند با کالا سروکار داشته باشند. شما خودروهای مختلف را عیب یابی، تعمیر و سرویس می کنید. این رشته دارای پنج شاخۀ کار با کالا، صافکاری و نقاشی، کامیون و ماشینهای متحرک، اتومبیلو حمل و نقلاست.

رشتۀ بازرگانی و اداری

مخاطب رشتۀ بازرگانی و اداری افرادی هستند که می خواهند در زمینه تجارت، مدیریت و ارتباطات کار کنند. این رشته دارای دو شاخۀ خدمات اداریو بازرگانی و خدماتاست.

رشتۀ کارهای دستی/صنعتگری

مخاطب رشتۀ کارهای دستی/صنعتگری افرادی هستند که می خواهند از دستهای خود برای کار در یک شغل صنعتگری خلاق استفاده کنند. شما می توانید کارهای دستی/صنعتگری در زمینه های بسیار مختلفی را انتخاب کنید. این رشته دارای پنج شاخۀ نجاری ظریفکاری، تزئین گل، طراحی پارچهو سایر کارهای دستی است.

رشتۀ هتل و گردشگری

مخاطب رشتۀ بازرگانی و اداری افرادی هستند که می خواهند در زمینه گردشگری، هتل و برگزاری کنفرانس کار کنند. این رشته دارای دو شاخۀ هتل و کنفرانسو گردشگری و سفراست.

رشتۀ فنی صنایع

مخاطب رشتۀ فنی صنایع افرادی هستند که می خواهند در زمینه بطور مثال ارائه تولیدات، ایمنی کارکرد صنعتی و جوشکاری در صنایع فنی کار کنند. شما کار با سیستم های فنی را یاد میگیرید. این رشته دارای چهار شاخۀ ایمنی کارکرد صنعتی و تعمیر و نگهداری، تکنیک فرآوری، تولید و ماشین تکنیکو فن جوشکاریاست.

رشتۀ بهره برداری از طبیعت

مخاطب رشتۀ بهره برداری از طبیعت صنایع افرادی هستند که می خواهند با گیاهان، جانوران، خاک، آب یا جنگل کار کنند. این رشته دارای چهار شاخۀ جانوران، کشاورزی، جنگلو باغبانیاست.

رشتۀ رستوران و مواد غذائی

مخاطب رشتۀ رستوران و مواد غذائی افرادی هستند که می خواهند در زمینۀ وعده های غذائی با مشتریان و میهمانان بطور مثال در رستورانها، نانوائی یا فروشگاه تماس مستقیم داشته باشند. این رشته دارای سه شاخۀ نانوائی و قنادی، مواد غذائی تازه، غذاهای خوشمزه و کیترینگ/پذیرائیو آشپزخانه و سِرو غذااست.

رشتۀ آب و فاضلاب و مستغلات

مخاطب رشتۀ آب و فاضلاب و مستغلات افرادی هستند که می خواهند با سیستم های فنی ساختمانها برای گرمایش، سرمایش، تهویه، آب و فاضلاب و همچنین خدمات ساختمانی کار کنند. این رشته دارای چهار شاخۀ مستغلات، تکنیک سرمایش و گرمایش، آب و فاضلابو تکنیک تهویهاست.

رشتۀ مراقبت و نگهداری

مخاطب رشتۀ مراقبت و نگهداری افرادی هستند که می خواهند در زمینۀ خدمات بهداشتی و درمانی، روانپزشکی، مراقبت و نگهداری سالمندان و افراد دارای معلولیت کار کنند. همۀ رشته ها بغیر از رشتۀ مراقبت و نگهداری دارای شاخه های مختلف هستند.