تحصیل در سوئد

آموزش ف ی ن و حرفه ای انتخا ب ایده آل برای افرادی است که در کارهای ف ی ن مهارت دارند و می خواهن د شغلی را از پایه فرا بگ ریند. این آموزش باید به نحوی باشد که شما را به سمت استخدام شدن سوق داده و پیش نیازهای ی ضوری برای راه انداخ ی ت کسب و کار شخصی را به شما بدهد. دوازده برنامۀ ف ی ن و حرفه ای ملی مختلف وجود دارد که هر یک شامل تخصص های مختلف می باشد. در صور ب که سن شما کم ی از 20 سال باشد، می توانید رشتۀ مورد نظر خود را از میان آنها انتخاب کنید. اگر سن شما بیش ی است، می توانید در دوره های ف ی ن و حرفه ای آموزش عالی ف ی ن و حرفه ای (Yrkeshögskolan) ر شکت کنید.

رشتۀ مراقبت از کودک و اوقات فراغت

رشتۀ ساختمان و تأسیسات

رشتۀ برق و انرژی

رشتۀ خودرو و حمل و نقل

رشتۀ بازرگانی و اداری

رشتۀ کارهای دستی/صنعتگری

رشتۀ هتلداری و گردشگری

رشتۀ مهندسی صنایع

رشتۀ منابع طبیعی

رشتۀ رستوران و مواد غذایی

رشتۀ آب و فاضلاب، گرمایش و تاسیسات

رشتۀ مراقبت و درمان