آیا شما در سوئد تازه وارد هستید و هنوز ویزای اقامت دریافت نکرده اید؟
در اینصورت اولین کاری که بایستی انجام دهید چیست؟
پس از آن باید چه کاری انجام دهید؟